Odpadové hospodárstvo:

image of waste
 • pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva (OH)
 • včasné pripomínanie zákonných lehôt v oblasti OH
 • zaradenie vznikajúcich odpadov v zmysle Vyhl. MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa vydáva katalóg odpadov do jednotlivých druhov a kategórií
 • zmluvné zabezpečenie odvozu a zneškodnenia, resp. zhodnotenie vznikajúcich odpadov
 • vykonávanie administratívnej činnosti pri nakladaní z odpadmi v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. ( evidencie, hlásenia )

 • spolupráca pri jednaní s orgánmi štátnej správy v odpadovom hospodárstve
 • vypracovanie internej smernice pre nakladanie s odpadmi
 • plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi
 • označovanie zhromažďovacích miest odpadov
 • identifikačné listy nebezpečných odpadov
 • evidenčné listy odpadov a vedenie evidencie
 • vypracovanie žiadostí pre orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve v prípade potreby
 • vypracovanie pravidelných hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi pre orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve a pre Recyklačný fond
 • vyhodnotenie a vypracovanie Programu odpadového hospodárstva
 • registrácia povinnej osoby v Recyklačnom fonde
 • vypracovanie hlásení o výrobe, dovoz, vývoze a reexporte
 • vypracovanie návrhu na optimálny model odpadového hospodárstva
 • vypracovanie odborných posudkov vo veciach odpadov
Späť

© 2012 AQUAViTA PLUS, spol. s r.o. All rights reserved

Design by Kikush