Odbornosť | Spoľahlivosť | Dodržiavanie etických zásad

Profil firmy

Spoločnosť AQUAViTA PLUS, spol. s r.o. vznikla 3.1.2005, ako dcérska spoločnosť firmy AQUAViTA ČOV Žarnovica, ktorej hlavnou činnosťou bolo odvádzanie a čistenie odpadových vôd, zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov.

AQUAViTA PLUS, spol. s r.o. poskytuje hlavne poradenské služby v oblasti životného prostredia. Zamestnáva a spolupracuje s odborníkmi na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane odborníkov na legislatívu pre životné prostredie.

Spoločnosť je ako partner s dostatočným odborným zázemím a dlhodobými praktickými skúsenosťami svojich zamestnancov, predpokladom kvalitného a bezpečného zaistenia všetkých Vašich povinností v oblasti životného prostredia.

Naše služby :

  1. Zaobchádzanie s chemickými látkami a zmesami

  2. Ochrana ovzdušia

  3. Odpadové hospodárstvo a obaly

  4. Predaj ekologických prostriedkov

  5. Vodné hospodárstvo

  6. Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

  7. Zavádzanie manažérskych systémov riadenia

  8. Ďalšie činnosti