Odbornosť | Spoľahlivosť | Dodržiavanie etických zásad

Ďalšie činnosti

  • konzultačné a poradenské služby pre oblasť EIA posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

  • vypracovanie zámerov pre posudzovanie vplyvov na ŽP

  • konzultačné a poradenské služby pre oblasť prevencie závažných priemyselných havárií v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií

  • konzultačné a poradenské služby pre oblasť integrovanej prevencie a kontroly (IPKZ) v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

  • školenie technikov životného prostredia

  • lektorské služby pri vzdelávaní v oblasti ochrany životného prostredia

  • vykonanie environmentálnych auditov firiem a obcí