Odbornosť | Spoľahlivosť | Dodržiavanie etických zásad

Ochrana ovzdušia

 • pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve ochrany ovzdušia (OO)

 • včasné pripomínanie zákonných lehôt v oblasti OO

 • vedenie evidencie jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia

 • výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

 • vypracovanie potrebných žiadostí pre orgány štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia

 • zabezpečenie informácií o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok a aj ďalších údajov potrebných na zistenie stavu ovzdušia v zmysle zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší

 • zabezpečenie akreditovaných meraní emisií zo všetkých zdrojov oprávnenou osobou v zmysle zákona o ochrane ovzdušia

 • vypracovanie prevádzkovej dokumentácie stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a vedenie ich prevádzkovej evidencie

 • spolupráca pri jednaní s orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia

 • zabezpečenie technologického merania emisií (CO, NOx a O2) a tmavosti dymu zo stacionárnych zdrojov pre optimalizáciu podmienok spaľovania s cieľom zabezpečenia plnenia emisných limitov

 • vypracovanie súboru TPP a súboru TOO

 • zabezpečenie správy o emisiách skleníkových plynov a jej overenie

 • vypracovanie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia

 • zabezpečenie plnenia povinností v zmysle zákona č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme

 • zabezpečenie povinností v zmysle zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch