Odbornosť | Spoľahlivosť | Dodržiavanie etických zásad

Odpadové hospodárstvo

 • pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva (OH)

 • včasné pripomínanie zákonných lehôt v oblasti OH

 • zaradenie vznikajúcich odpadov v zmysle vyhl.č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov do jednotlivých druhov a kategórií

 • zmluvné zabezpečenie odvozu a zneškodnenia, resp. zhodnotenie vznikajúcich odpadov

 • vykonávanie administratívnej činnosti pri nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhl.č.366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

 • spolupráca pri jednaní s orgánmi štátnej správy v odpadovom hospodárstve

 • vypracovanie internej smernice pre nakladanie s odpadmi

 • plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi

 • označovanie zhromažďovacích miest odpadov

 • identifikačné listy nebezpečných odpadov

 • evidenčné listy odpadov a vedenie evidencie

 • vypracovanie žiadostí pre orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve v prípade potreby

 • vyhodnotenie a vypracovanie Programu odpadového hospodárstva pre obce

 • registrácia výrobcu vyhradeného výrobku a zabezpečenie plnenia povinností z toho vyplývajúcich

 • vypracovanie odborných posudkov vo veciach odpadov