Odbornosť | Spoľahlivosť | Dodržiavanie etických zásad

Odpadové hospodárstvo

  • pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva (OH)
  • včasné pripomínanie zákonných lehôt v oblasti OH
  • zaradenie vznikajúcich odpadov v zmysle vyhl.č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov do jednotlivých druhov a kategórií
  • zmluvné zabezpečenie odvozu a zneškodnenia, resp. zhodnotenie vznikajúcich odpadov
  • vykonávanie administratívnej činnosti pri nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhl.č.366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
  • spolupráca pri jednaní s orgánmi štátnej správy v odpadovom hospodárstve
  • vypracovanie internej smernice pre nakladanie s odpadmi
  • plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi
  • označovanie zhromažďovacích miest odpadov
  • identifikačné listy nebezpečných odpadov
  • evidenčné listy odpadov a vedenie evidencie
  • vypracovanie žiadostí pre orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve v prípade potreby
  • vyhodnotenie a vypracovanie Programu odpadového hospodárstva pre obce
  • registrácia výrobcu vyhradeného výrobku a zabezpečenie plnenia povinností z toho vyplývajúcich
  • vypracovanie odborných posudkov vo veciach odpadov