Odbornosť | Spoľahlivosť | Dodržiavanie etických zásad

Odpadové hospodárstvo

 • pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva (OH)
 • včasné pripomínanie zákonných lehôt v oblasti OH
 • zaradenie vznikajúcich odpadov v zmysle vyhl.č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov do jednotlivých druhov a kategórií
 • zmluvné zabezpečenie odvozu a zneškodnenia, resp. zhodnotenie vznikajúcich odpadov
 • vykonávanie administratívnej činnosti pri nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhl.č.366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 • spolupráca pri jednaní s orgánmi štátnej správy v odpadovom hospodárstve
 • vypracovanie internej smernice pre nakladanie s odpadmi
 • plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi
 • označovanie zhromažďovacích miest odpadov
 • identifikačné listy nebezpečných odpadov
 • evidenčné listy odpadov a vedenie evidencie
 • vypracovanie žiadostí pre orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve v prípade potreby
 • vyhodnotenie a vypracovanie Programu odpadového hospodárstva pre obce
 • registrácia výrobcu vyhradeného výrobku a zabezpečenie plnenia povinností z toho vyplývajúcich
 • vypracovanie odborných posudkov vo veciach odpadov