Odbornosť | Spoľahlivosť | Dodržiavanie etických zásad

Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

  • pravidelné poskytovanie nových informácií o zmenách v legislatíve pre verejné vodovody ( VK ) a verejné kanalizácie (VK)

  • včasné pripomínanie všetkých zákonných lehôt v oblasti VV a VK

  • prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách

  • spolupráca pri jednaní s orgánmi štátnej správy pre oblasť verejných vodovodov a verejných kanalizácií

  • kontrola dodržiavania stanovených podmienok rozhodnutí

  • zabezpečenie ( sprostredkovanie) odberov a rozborov vôd, vrátane vôd odpadových (pri vodohospodárskych dielach, stanovené rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu alebo v zmysle ostatných legislatívnych požiadaviek)

  • vypracovanie prevádzkových poriadkov a manipulačných poriadkov vodných stavieb

  • vypracovanie Plánu obnovy verejných vodovodov a Plánu obnovy verejných kanalizácií

Energetická efektívnosť:

(Dokumenty sú vo formáte PDF, otvoríte ich pomocou programu Adobe Reader, ktorý je voľne stiahnuteľný zo stránky www.adobe.com)