Odbornosť | Spoľahlivosť | Dodržiavanie etických zásad

Vodné hospodárstvo

 • pravidelné poskytovanie nových informácií o zmenách v legislatíve vodného hospodárstva (VH)

 • včasné pripomínanie všetkých zákonných lehôt v oblasti VH

 • prevádzkovanie vodných stavieb a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách

 • spolupráca pri jednaní s orgánmi štátnej vodnej správy

 • v spolupráci s povereným pracovníkom objednávateľa - kontrola ochrany podzemných a povrchových vôd

 • v spolupráci s povereným pracovníkom objednávateľa - kontrola dodržiavania stanovených podmienok rozhodnutí

 • zabezpečenie ( sprostredkovanie) odberov a rozborov vôd, vrátane vôd odpadových (pri vodohospodárskych dielach, stanovené rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu alebo inými legislatívnymi požiadavkami)

 • vypracovanie prevádzkových poriadkov, manipulačných poriadkov a povodňových plánov

 • vykonávanie administratívnej činnosti súvisiacej so zaobchádzaním so znečisťujúcimi látkami, plnenie povinností vodohospodára, v prípade, že množstvo ZL dosiahne hodnoty určené zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách, vypracovanie vodohospodárskeho havarijného plánu v zmysle vyhl. MŽP SR č. 100/2005 Z.z. a zabezpečenie jeho schválenia príslušným orgánom štátnej vodnej správy – SIŽP, hlásenie o monitorovaní kvality podzemných vôd

 • zabezpečenie vodohospodárskych povolení

 • metodický dozor nad prevádzkou vodohospodárskych diel a stanovovanie ich prevádzkových parametrov