Odbornosť | Spoľahlivosť | Dodržiavanie etických zásad

Zaobchádzanie s chemickými látkami a zmesami

  • pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve z oblasti chemických látok a chemických zmesí (CHL a CHZ) včasné pripomínanie všetkých zákonných lehôt v oblasti CHL a CHZ
  • dohľad nad dodržiavaním pravidiel v súlade s Nariadením vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
  • posúdenie kariet bezpečnostných údajov dodávateľov CHL a CHZ, podľa zákona č. 67/2010 Z.z. ( chemický zákon )
  • vypracovanie súpisu hlavných zásad pri zaobchádzaní z CHL a CHZ
  • zabezpečenie kontroly miest, kde sa nakladá s chemickými faktormi
  • vypracovanie základných náležitostí posudku o riziku podľa Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
  • vypracovanie prevádzkového poriadku pre zaobchádzanie s chemickými látkami a chemickými zmesami a následné oboznamovanie zamestnancov s prevádzkovým poriadkom (odborné školenia)