Odbornosť | Spoľahlivosť | Dodržiavanie etických zásad

Zavádzanie manažérskych systémov riadenia

  • konzultačné a poradenské služby pre systémy manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001
  • konzultačné a poradenské služby pre systémy environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14 001
  • konzultačné a poradenské služby pre systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle špecifikácie OHSAS 18 001
  • konzultačné a poradenské služby pre integrované manažérske systémy
  • vypracovanie požadovaných dokumentov pre všetky systémy
  • príprava spoločnosti na certifikáciu systémov
  • interné a externé audity
  • kontrola plnenia požiadaviek
  • vzdelávanie personálu pre manažérske systémy pre všetky stupne riadenia