Odbornosť | Spoľahlivosť | Dodržiavanie etických zásad

Zavádzanie manažérskych systémov riadenia

  • konzultačné a poradenské služby pre systémy manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001

  • konzultačné a poradenské služby pre systémy environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14 001

  • konzultačné a poradenské služby pre systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle špecifikácie OHSAS 18 001

  • konzultačné a poradenské služby pre integrované manažérske systémy

  • vypracovanie požadovaných dokumentov pre všetky systémy

  • príprava spoločnosti na certifikáciu systémov

  • interné a externé audity

  • kontrola plnenia požiadaviek

  • vzdelávanie personálu pre manažérske systémy pre všetky stupne riadenia